01975054
Dziś
Ten tydzień
Ostatni miesiąc
Razem
803
7475
35272
1975054

Ołtarz Św. Antoniego Padewskiego i Matki Boskiej

                                                                                                                                                                PŁ.pngBGK.png

 Zamawiający:

Parafia Rzymsko – Katolicka pw.  Świętego Krzyża

ul. Jana Kochanowskiego 2

26-900 Kozienice

NIP  812-13-81-235

REGON 040083087

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu zakupowym Nr 1

z dnia 17 czerwca 2024 roku

 

 

Nazwa zamówienia:

 

Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza p.w. Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach

 

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do  dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/4325/Polski Lad dot. realizacji inwestycji:  „Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza p.w. Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach.”

 

 

                                                                                                        ...................................................................

                                                                                                                                 Podpis  Zamawiającego

Kozienice 17 czerwca 2024 roku

Rodzaj zamówienia: usługa

Główny kod CPV – 50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,

Dodatkowe kody CPV - 92521220-7 usługi ochrony  eksponatów.

Podstawa prawna:

Niniejsze postępowanie zakupowe ogłasza się na podstawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w oparciu o wniosek złożony przez Gminę Kozienice i prowadzi zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Naboru Wniosków
o dofinansowanie oraz w oparciu o wstępną Promesę Nr RPOZ/2022/4325/PolskiLad. Wstępna Promesa stanowi dla wnioskodawcy podstawę do podjęcia Uchwały o przyznaniu dotacji dla beneficjenta, a w/w uchwała stanowi dla beneficjenta podstawę do ogłoszenia postępowania zakupowego przeprowadzonego ze wsparciem wnioskodawcy.

 1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

 

Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza p.w. Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach

 

 1. ZAMAWIAJACY

Parafia Rzymsko – Katolicka pw.  Świętego Krzyża

ul. Jana Kochanowskiego 2

26-900 Kozienice

NIP  812-13-81-235

REGON 040083087

 • OSOBA DO KONTAKTU

Ks Proboszcz Dariusz Sałek – Proboszcz Parafii

Tel. 570 – 603 - 007

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

 

Upublicznienie zaproszenia do składania ofert poprzez umieszczenie zaproszenia do składania ofert  na stronie internetowej Wnioskodawcy – Gminy Kozienice: www.kozienice.pl oraz Beneficjenta Parafia Rzymsko – Katolicka pw.  Świętego Krzyża w Kozienicach  –www.parafia-kozienice.pl

 1. CEL ZAMÓWIENIA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem planowanych prac konserwatorskich są dwa ołtarze XVIII-wieczne, rokokowe ołtarze boczne p.w. Św. Antoniego Padewskiego i Matki Boskiej z kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach. Prace obejmą konserwację techniczną i estetyczną struktury ołtarzy, elementów snycerskich i rzeźbiarskich.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności
  z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a dokumenty będące podstawą udzielenia dotacji sporządzono w sposób uwzględniający zasady określone w Programie.
 2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzonego postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1, dalej Rozporządzenie RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający  informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Zamawiającym, za pośrednictwem adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem oraz w celu archiwizacji.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
  – Prawo zamówień publicznych, oraz wszyscy użytkownicy strony internetowej przedmiotowego postępowania, na której Gmina Kozienice udostępniła postępowanie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, przez okres prowadzenia postępowania oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),
 • Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,
 • Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, NIP, Regon, numer CEIDG, numer KRS, oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego,
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
 2. do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO,
 4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
 • Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 1. Powiązanie osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym:

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa , w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipoca 2003r.
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 3. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich  związanych z wykonaniem pełnej konserwacji ołtarzy pw. Św. Antoniego Padewskiego i Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach. Ołtarz p.w. Św. Antoniego Padewskiego został wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu w dn. 14.02.1986r. pod nr rejestru 46/B/8,9,10,11. Ołtarz p.w. Matki Boskiej został wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu w dn. 14.02.1986r. pod nr rejestru 46/B/12,14,15

Proponowany zakres prac obejmuje:

 • Oczyszczenie ołtarzy z brudu i kurzu. Wykonanie zabiegów dezynfekcyjnych.
 • Demontaż elementów ołtarzy
 • Wykonanie badań ustalających stratygrafię nawarstwień oraz potwierdzenie pierwotnej techniki i kolorystyki obiektu.
 • Usunięcie z powierzchni ołtarzy przemalowań oraz wtórnych nawarstwień (lakierów, szelaków, farb, metalizacji, złoceń, gwoździ).
 • Usunięcie zapraw o zdegradowanym
 • Impregnacja, wzmocnienie - strukturalne drewna – zostanie przeprowadzona metodą iniekcji, kąpieli i powlekania. Zakłada się użycie jako impregnatu 10-15 % roztworu Paraloidu B-72 w tulenie i acetonie lub roztworu Hekolu I-50 w ksylenie i acetonie.
 • Wzmocnienie elementów spękanych i odkształconych. Sklejenie pęknięć struktury, rzeźb i i sznycerki ołtarzy,
 • Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji na nowe z uwzględnieniem aktualnej wysokości posadzki w kościele,
 • Uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej kitem trocinowym spokojnym klejem glutynowym lub żywicą epoksydową Axson SC258,
 • Uzupełnienie ubytków zapraw zaprawą klejowo – kredową oraz zaprawą syntetyczną typu Beckers lub Italstucco,
 • Uzupełnienie ubytków lub rekonstrukcja złoceń złotem płatkowym na pulmencie z uwzględnieniem podziałów na poler i mat,
 • Uzupełnienie ubytków polichromii farbą o spoiwie dobranym w toku prób i badań. Na strukturze ołtarza ołtarza proponuję się użycie się farb akrylowych firmy Maimeri kładzionych warstwowo, z laserunkiem,
 • Oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych
 • Rekonstrukcja brakujących i zniszczonych detali zdobniczych oraz ubytków rzeźb
 • Dodatkowe zabezpieczenie złoceń narażonych na mechaniczne przetarcia
 • Montaż wszystkich elementów ołtarza jako całości
 • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej według obowiązującego schematu pisemnej i fotograficznej, rejestrującej stan zachowania i przeprowadzone zabiegi.

Zakres prac określony w ust. 1 nie wyczerpuje opisu zakresu prac przewidzianych do wykonania i stawianych wymagań. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do Zaproszenia.  Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy.

 1. Dane o zabytku:

Ołtarz p.w. Św. Antoniego Padewskiego

Ołtarz typu architektonicznego, przyścienny, jednokondygnacyjny, jednoosiowy o układzie kulisowym, ze zdwojonymi pilastrami i dostawionymi do nich kolumnami o kapitelach kompozytowych wzbogaconych rocaillem; ustawiony na cokole z dekoracją płycinową. Zwieńczenie w kształcie prostokąta zamkniętego półkoliście, otoczone ramą z motywem akantów i rocaillów. W polu zwieńczenia, wśród obłoków i główek putt znajduje się figura Chrystusa Tronującego w glorii. W polu środkowym obraz „Objawienie się Św. Antoniemu Dzieciątka Jezus”, powyżej wić akantu z motywem rocaillu. Po bokach na konsolkach figury świętych, na gzymsie dwa uskrzydlone putta.

Ołtarz ma symetryczną budowę; jego rokokowy styl ujawnia się w ornamentyce i kompozycji poszczególnych elementów. Pilastry ustawione są względem siebie pod kątem rozwartym, a wgłębne, półkoliste wyrobienie pilastrów zewnętrznych wprowadza element łuku. Chmury otaczające postać Chrystusa spływają łukiem poniżej linii przerwanego gzymsu, łagodząc podział konstrukcyjny pomiędzy zwieńczeniem i nastawą. Kolorystyka obecnie bazuje na trzech wartościach: kolorze kości słoniowej, złotym i srebrnym. Postacie świętych i putt rzeźbione są lekko, w dynamicznych pozach. Ołtarz, pomimo dość dużych rozmiarów, cechuje lekki i kameralny charakter.

Ołtarz p.w. Matki Boskiej

Ołtarz p.w. Matki Boskiej ma budowę biźniaczą w stosunku do ołtarza p.w. Św. Antoniego Padewskiego. W polu środkowym znajduje się koronowane przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w drewnianej sukience. Uwagę zwraca inna kompozycja dekoracji rzeźbiarskiej w zwieńczeniu: postać Boga Ojca znajduje się w otoczeniu obłoków i główek putt, jednak obłoki nie spływają łukiem poniżej linii gzymsu a kompozycja zamyka się w owalu, co prawdopodobnie jest rozwiązaniem wtórnym.

Ołtarze wykonano z drewna iglastego - struktury i elementy konstrukcyjne, z drewna liściastego – elementy snycerskie. Drewno pod złocenia jak i pod polichromię zostało najpierw przeklejone, następnie pokryte kilkoma warstwami zaprawy klejowo-kredowej.

W toku prac konieczne jest wykonanie kompletnych badań sondażowych, ustalenie zakresu występowania i zachowania warstw chronologicznych, po demontażu wszystkich elementów poszczególnych ołtarzy. Pozwoli to na opracowanie wyników pomocnych przy podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej ekspozycji pierwotnej lub późniejszej warstwy chronologicznej. Ołtarze posiadają podobny stopień zniszczeń.

Drewno struktur jak i elementów snycerskich jest zaatakowane przez owadzie szkodniki drewna. Do niekorzystnych zmian estetycznych doprowadziło pokrywanie ołtarzy kolejnymi warstwami malarskimi. Analogiczna sytuacja występuje na powierzchniach złoconych.

 1. Ogólne wytyczne:

Zamierzenie obejmuje wykonanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św.    Antoniego Padewskiego i ołtarza p.w. Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach” zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

 • W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Prace muszą być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach pozwalających na wykonywanie prac konserwatorskich.
 • Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i WKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.
 • Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Prace związane z realizacją zadania wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy,
  i przy użyciu maszyn i urządzeń Wykonawcy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
  i stosowania w budownictwie określonym odrębnymi przepisami prawa. Rodzaj materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wszystkie wyroby stosowane przy pracach konserwatorskich, materiały i środki chemiczne powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodności. Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, normami oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Materiały, wyroby nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę zabrane z obiektu i zastąpione właściwymi. Koszt dostawy materiałów i wyrobów niespełniających wymogów obciąża Wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.
 • Zobowiązuje się Wykonawcę do udzielania wyjaśnień oraz sporządzania zestawień i rozliczeń w okresie realizacji zamówienia.
 • Odpowiedzialność za organizację i prowadzenie prac, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami spoczywa na Wykonawcy.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 1. Gwarancja i rękojmia przedmiotu zamówienia:

  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji. Wymaga się, aby okres rękojmi  był równy okresowi gwarancji. W okresie gwarancji i rękojmi koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.

 1. Zmawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisy ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania, ważnej w okresie trwania umowy (lub odnawialnej
  z dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto.

Wartość ubezpieczenia podana w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. Dokument ten w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami  wzoru umowy. W przypadku ubezpieczenia nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Zastosowanie urządzeń równoważnych:

Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów, technologii i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Wszelkie wskazania w dokumentacji określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały  aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

 1. Szczegółowe płatności – wg wzoru umowy.
 1. Odbiór prac dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Gminy Kozienice przy udziale Wykonawcy.

 

 1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zwrotu kosztów udziału
  w postępowaniu.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zatrudnić osoby do realizacji usługi posiadające wykształcenie wyższe na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki z doświadczeniem przy wykonywaniu konserwacji dzieł, spełniające wymagania o których mowa w obowiązujących przepisach , w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

 

 • PODWYKONAWSTWO
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
 2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
 3. Niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom realizacji całości przedmiotu zamówienia. Oferta przewidująca powierzenie podwykonawcom realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 1. Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2024r.
 2. Termin podpisania umowy z Wykonawcą – niezwłocznie po otrzymaniu Promesy Inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 3. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą.
 4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 12.2024r. do wykonania prac objętych zamówieniem, przeprowadzenia odbioru branżowego w przypadku takiej konieczności, zawiadomienia o zakończeniu prac zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 5. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającym wykonanie zamówienia we wskazanym terminie,
  • wykażą, że posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
 1. dowiodą, że w okresie ostatnich 7 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

jedną usługę  (zadanie) polegającą na przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub/i  rewaloryzacyjnych  w zakresie objętym  niniejszym postępowaniem na zabytku znajdującym się w wykazie  zabytków nieruchomych lub/i w wykazie zabytków ruchomych lub/i w wojewódzkiej ewidencji zabytków  nieruchomych  o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty np. protokół odbioru,

 

 1. dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
 • co najmniej 1 osobą kierującą pracami, spełniającą wymogi określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

Uwaga:

 • W przypadku wartości określonych w innych walutach niż PLN, do ich przeliczenia na PLN należy przyjąć średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
 1. Potwierdzeniem spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 jest:
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane na druku oferty – zał. nr 1 do zaproszenia).
 • Wykaz robót potwierdzający warunki określone w pkt. 1.3).a. wraz z dowodem określającym czy te prace zostały wykonane należycie oraz wykaz osób potwierdzający warunki określone w pkt. 1.3).b. – składane na druku oferty – zał. nr 1 do zaproszenia.
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

 1. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 3. Zakres wykluczenia z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

 • Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo i kapitałowo
  z Zamawiającym. Potwierdzeniem jest oświadczenie składane na druku oferty stanowiącym zał. nr 1 do zaproszenia.
 • Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust.1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. Potwierdzeniem jest oświadczenie składane na druku oferty stanowiącym zał. nr 1 do zaproszenia.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

 1. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże w Formularzu oferty (zał. nr 1 do zaproszenia). Wykonawca zobowiązany jest do właściwego i szczegółowego wypełnienia druku oferty. Dane zawarte w ofercie są podstawą weryfikacji Wykonawcy.
 2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wycenę przedmiotu zamówienia musi oprzeć w szczególności na załączonej dokumentacji zakupowej i projektowej, oraz wymaganiach określonych w niniejszym Zaproszeniu. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN jako cena brutto i winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: materiałów, sprzętu, robocizny i czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki i opłaty, w tym należny podatek VAT, ewentualne opusty oraz inne składniki cenotwórcze
  w tym koszty towarzyszące wykonaniu zadania m.in.
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli wystąpi taka konieczność,
 • prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • prace porządkowe,
 • oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych prac,
 • koszty związane z odbiorami wykonanych prac,
 • koszty ubezpieczenia prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
  z wydarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami,
 • pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 • wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania,
 • koszty związane z odtworzeniem uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją zadania,
 • koszty związane z dostawą materiałów,
 • koszty sporządzenia instrukcji konserwacji przedmiotu zamówienia,
 • koszty związane z wywozem i utylizacją materiałów przeznaczonych do ew. wymiany ,
 • koszty gwarancyjnych przeglądów technicznych, w tym naprawy,
 • koszty dokumentacji konserwatorskiej – fotograficznej i opisowej rejestrującej stan zachowania ołtarzy przed konserwacją  i po przeprowadzonych zabiegach (w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 1. Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej).
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podana cyfrowo i słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podane cyfrowo.
 4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
 • poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
  u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 • wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 • wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 • wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie lub odpowiednio zmodyfikować treść formularza oferty i zamieścić w nim oświadczenie  np. o treści: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT w następującym zakresie ………………… .
 2. Kalkulując cenę oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki określone w dokumentacji zakupowej i projektowej. Zaproszeniu oraz inne wg Wykonawcy uwarunkowania mające wpływ na cenę oferty.
 1. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI
 1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zaproszenie muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia. Oferta która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
 2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
 • zostały złożone w terminie,
 • są zgodne z przedmiotem zamówienia,
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 • przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zakresie oferty.
 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium

Wartość punktowa wagi w %

(gdzie 1% odpowiada 1 pkt)

Cena (C)

100

 1. W kryterium Cena (C) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 punktów,
  a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
 2. Podstawą do porównania oferty będzie łączna ryczałtowa cena ofertowa brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
 3. Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

                                                                       C min

                                                        C = ------------------------  X 100

                                                                       Co

gdzie:

C

liczba punktów za kryterium „cena”

Cmin

najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł)

Co

cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł)

 1. Punktacja przyznana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
  z zasadami arytmetyki.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
 3. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych dokumentów i informacji. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nie nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 5. W przypadku wystąpienia przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone dokument i oświadczenia
  w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny ofert, w tym po wyborze wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku nie złożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje
  w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
 6. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest:
 • niekompletna,
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • nie spełnia wymogów formalnych,
 • jest niezgodna z zaproszeniem,
 • zawiera rażąco niską cenę – rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferta jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy – Gminy Kozienice: kozienice.pl oraz Beneficjenta – Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Kozienicach: www.parafia-kozienice.pl
 3. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym postępowaniem lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
 • WARUNKI UMOWY
 1. Projektowane postanowienia umowy  – określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonym w niniejszym załączniku.
 2. Ewentualne prace zamienne, które wystąpią podczas realizacji zamówienia muszą zostać wykonane
  w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej i wymagają zgody Zamawiającego. Przyjmuje się, że  pracami zamiennymi są prace ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, nie przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
 3. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot  zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. Zakres wskazanych prac musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia prac natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
 4. Ewentualne prace, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zaproszeniem, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się że wykonawca prac dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. Prace te są ściśle związane z przedmiotem zamienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę prac czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu prace muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
 5. Za prace dodatkowe nie można uznać prac, które wynikają z wykonania większych ilości prac, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zaproszenia, gdyż  są to prace, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie wykonawcy leży własna ocena prac przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności kt+óre mogą mieć wpływ na cenę. Takie prace wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
 • TERMIN, SPOSÓB, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Termin składania ofert – do dnia 11.07.2024r.  do godz.   12:00
 2. Dopuszcza się składanie ofert:
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście:

- miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Parafia Rzymsko –Katolicka pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 2  ( pok. kancelarii parafii),

lub

Ofertę cenową na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 należy opisać następująco:  „Oferta na wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza pw. Matki Bożej  w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.”

 1. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
 3. Oferta winna zawierać:
 • oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa w Zaproszeniu - na druku oferty stanowiącym zał. nr 1 do Zaproszenia,
 • dowód określający czy wykazane w druku oferty prace zostały wykonane należycie,
 • (jeżeli dotyczy) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa:
 1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Oferta oraz składane łącznie z nimi dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ceidg. Jeżeli osoba podpisująca ofertę nie wynika z KRS lub CEiDG to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby wskazujące uprawnienia tej osoby do składania oświadczenia woli
  w postępowaniu, w tym do podpisywania oferty.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone   wraz z tłumaczeniem na język Polski, poświadczonym przez Oferenta.
 3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być  dokonane w sposób czytelny, i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o wykonawcach i ceny ofert poprzez:
 • stronę internetową prowadzonego postępowania,
 • stronę internetową Gminy Kozienice kozienice.pl.
 • INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
 1. Zamawiający informuje, iż bezpośrednio po wyborze oferty zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wystąpi do BGK z wnioskiem o przyznanie Promesy, która będzie podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie uzyskania Promesy postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie unieważnione.
 3. Po uzyskaniu Promesy przez Zamawiającego zostanie zawarta  z Wykonawcą umowa na przedmiotowe zamówienie.
 1. DODATKOWE WARUNKI
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia prawne i finansowe.
 2. Forma udzielenia zamówienia – umowa.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru zawartego w załączniku nr 2.
 4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na przedmiot objęty niniejszym postępowaniem
  36 miesięcy gwarancji i będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym wymaga się, aby okres rękojmi  był równy okresowi gwarancji.
 5. Termin związania ofertą:   60 dni kalendarzowych.
 6. Do upływu terminu składani ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia. Oferenci zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zaproszenia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 8. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
  z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
 9. Warunki płatności:
 • wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po należytej realizacji wydzielonego etapu przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót na rachunek bankowy Wykonawcy w trzech transzach:
 1. I transza do wysokości wkładu własnego wnioskodawcy w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 2. II transza nie więcej niż 50 % kwoty promesy inwestycyjnej w terminie do 21 dni po otrzymaniu wypłaty dotacji z BGK w ramach realizacji projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. III transza – pozostała należność do wysokości kwoty promesy inwestycyjnej w ciągu do 21 dni po otrzymaniu wypłaty dotacji z BGK w ramach realizacji projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców:
 1. Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a wykonawcą,
 2. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowania własne.
 • LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

 

 1. Formularz ofertowy – złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr  1.
 2. Dokument potwierdzający należyte wykonanie prac
 • SPRAWY NIEUREGULOWANE
 1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego
  w związku z umową, Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Załączniki:

 1. Załącznik  nr 1 - Formularz oferty z załącznikami,
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

                                                                                                                                                       PŁ.png       BGK.png

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – Formularz oferty

 

                                                                                                         Parafia Rzymsko-Katolicka

                                                                                                                                          pw. Świętego Krzyża

                                                                                                                                     ul. Kochanowskiego 2                                           

                                                                                                                                          26-900 Kozienice

 

 

 

Formularz oferty

 

W odpowiedzi na zaproszenie dot. Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza p.w. Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach” dofinansowanego z Rządowego Program Odbudowy Zabytków, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/4325/PolskiLad  

 

Ja/My niżej podpisani

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji )

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców (podać pełną nazwę Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców

Nazwa (Firma) Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraj: ……………………………………………, województwo ...............................................

REGON: ………………………………………

NIP: ……………………………………………

Dane kontaktowe:

Tel.: ………………………………………….., E-mail: ………………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów ………………………………………………………………………………………

Dane (j.w.) wspólników s.c. lub członków konsorcjum (jeśli dotyczy). W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum należy osobno podać dane dotyczące Lidera oraz Partnera/Partnerów Konsorcjum.

Wspólnik …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lider: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Partner: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

uwzględniając  zakres, warunki i wymagania zawarte w zaproszeniu, składamy niniejszą ofertę:

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ………………………………………… zł PLN, słownie: …………………………….…………….......................................................................................................... .
 2. Zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.
 3. Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi, liczonej od daty końcowego odbioru przedmiotu niniejszego postępowania.
 4. Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 7 lat

 

Lp.

 

Nazwa,

Rodzaj

wykonanych robót budowlanych

 

 

Miejsce wykonania robót budowlanych

 

Daty wykonania robót budowlanych

/rozpoczęcie

m-c i rok

zakończenie

m-c i rok /

 

Nazwa i adres odbiorcy robót budowlanych

 

Nazwa i adres Wykonawcy który wykonał roboty budowlane*

(Wykonawcy lub innego podmiotu)

1.

zadanie pn. ...................................................................................

        należy wpisać nazwę zadania

 polegające na przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub/i  rewaloryzacyjnych  w zakresie objętym  niniejszym postępowaniem  TAK/NIE * (niepotrzebne skreślić)   

na zabytku znajdującym się w wykazie  zabytków nieruchomych lub/i w wykazie zabytków ruchomych lub/i w wojewódzkiej ewidencji zabytków  nieruchomych TAK/NIE * (niepotrzebne skreślić)   

  o wartości co najmniej ................... zł brutto,

……………………………................….................................

..................................................................................

..................................................................................

                          krótki opis zadania   

- w załączeniu dowód określający, że te roboty  zostały wykonane należycie  - TAK/NIE  * (niepotrzebne skreślić)   

       
 1. Oświadczamy, że  dysponujemy osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.                                                                                                                       

co najmniej 1 osobą kierującą  pracami,  spełniającą wymogi określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

 

L.p

 

Funkcja w realizacji zamówienia

 

Imię i nazwisko

 

Kwalifikacje zawodowe

 zgodnie z art. 37a ustawy

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

Informacje o podstawie dysponowania wykazaną osobą

1.

Osoba kierująca pracami

/ spełnia wymogi określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm/

 

....................

....................

 

. ..................................................

 ..................................................

....................................................

...................................................

                Należy wpisać

Własne/

oddane do dyspozycji *niepotrzebne skreślić

przez ..........................................................

 1. Oświadczamy, że:
 • akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert,
 • powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,
 • zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,
 • nie podlegamy wykluczeniu z postępowania zgodnie z treścią zawartą w pkt. IX.6.2. Zaproszenia do złożenia oferty oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. IX Zaproszenia do złożenia oferty.
 • Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z treścią zawartą w pkt. IX.6. Zaproszeniu do składania ofert.
 • Zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami umowy aktualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisę ubezpieczeniową) z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania, ważną w okresie trwania umowy (lub odnawialnej z dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto.
 • uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do składania ofert,
 • w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Zaproszenia
 1. Zamówienie wykonamy przy udziale następujących podwykonawców (wypełnić tylko, jeżeli dotyczy).

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)

Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy

     
     

            Nie wypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

 1. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zatrudnić osoby do realizacji usługi posiadające wykształcenie wyższe na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki z doświadczeniem przy wykonywaniu konserwacji dzieł, spełniające wymagania o których mowa w obowiązujących przepisach , w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
 2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* (*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawcy nie dotyczy. Usunięcie treści oświadczenie następuje np. poprzez jego wykreślenie).

 1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.u. z 2019r. poz. 1781).
 1. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego.

 

 1. Niniejszą ofertę składamy na ………….. stronach.
 1. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ……….........................................................................…

2) ……….........................................................................…

3) ....................................................................................

………………………………………., dnia .....................................

                                                                                                                                                         PŁ.png  BGK.png

 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Wzór umowy

 

Wzór Umowy nr ……………………

 

 

Zawarta w dniu ……………………..  w ....................., pomiędzy:

Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Świętego Krzyża

 Ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice,

NIP ..............,   REGON  ......................,

w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

 

ks. ..........................                                                                       –  Proboszczem .............

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą …………………  przy ul. …………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie …………………………………………………………………………………………

NIP …………………….   REGON ………………………………..,

w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

 

…………………………………………………………………………

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ustawa  ze zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

 • 1

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

 1. Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Św. Antoniego Padewskiego i ołtarza p.w. Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach

2.    Dokumenty dotyczą   …………………………………………………..:

 • Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
 • Dokumentacja projektowa …………………………..,
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
 1. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr RPOZ/2022/4325/PolskiLad , którego celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury istniejącego obiektu sakralnego w m. Kozienice.
 • 2

Przedmiot umowy

 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 obejmuje wykonanie robót konserwatorskich związanych z konserwacją ołtarzy Św. Antoniego Padewskiego i Matki Boskiej w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach wpisanych do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dn. 14.02.1986r. pod nr rejestru 46/B/8,9,10,11 oraz 46/B/12,14,15.
 2. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy wykonawca wykona zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, SST, obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z należytą starannością, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym.
 3. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie wszystkich prac związanych
  z realizacją zadania w tym prac przygotowawczych, rozbiórkowych, pomocniczych, towarzyszących i obejmuje konserwację techniczną i estetyczną struktury ołtarzy, elementów snycerskich i rzeźbiarskich

oraz

 • prace przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe,
 • odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót remontowych
  w obiekcie,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • roboty pomocnicze.

W ramach realizacji  zadania należy wykonać zakres rzeczowy określony w Zaproszeniu do składania ofert, w szczególności określony w załączniku nr 3 „Dokumentacja Projektowa”.

 1. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
 • Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na bieżąco i uporządkowania terenu po pracach w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,
 • Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia prac (w tym instalacji przebiegających w obrębie prowadzonych robót) w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy,
 • Wykonawca na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem prac przedstawi inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do zaakceptowania karty techniczne, certyfikaty, atesty materiałów przeznaczonych do wbudowania . Wykonawca przystąpi do wykonania prac po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru/zamawiającego zaproponowanych materiałów.
 • Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i kolorystykę materiałów przed dokonaniem ich zakupu,
 • Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,
 • Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stały nadzór (codzienny) osoby kierującej pracami ...... w trakcie wykonywania uslugi.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego oznakowania wykonywanej usługi tablicą informacyjną o dofinansowaniu, zgodnie z zaleceniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu realizacji zadania najpóźniej w momencie rozpoczęcia prac. Wykonawca jest zobowiązany do dbania o stan techniczny tablicy przez okres prowadzenia prac w tym do wymiany uszkodzonej tablicy.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie demontażu i montażu elementów ołtarzy.
 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zniszczenia w trakcie prowadzenia prac. Jeżeli nastąpią jakiegokolwiek uszkodzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.
 3. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia.
 4. Zastrzega się możliwość kontroli przebiegu prac przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku gdy podczas kontroli wykonania prac lub odbioru końcowego zostanie stwierdzone wykonywanie prac niezgodnie z dokumentacją projektową lub występowanie wad wykonanych prac Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do zgodnego ich wykonania zgodnie z projektem lub usunięcia wad we wskazanym terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane.
 5. Wskazane obowiązki Wykonawcy zawarte w dokumentach postępowania nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania wynikającego z umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa lub z poleceń wydanych przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.
 6. Do momentu końcowego odbioru prac protokołem bezusterkowego odbioru końcowego ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu prac ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku takiej konieczności do uzyskania wszelkich zgód, decyzji, i zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.
 8. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku ujawnienia nowych okoliczności w trakcie  prowadzenia prac lub zagrożeń  niezwłocznie  zawiadomić Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 9. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia elementów ołtarzy, w szczególności do ich zabezpieczenia w sposób skuteczny przed wpływem warunków atmosferycznych, ewentualnymi uszkodzeniami.

 

 • 3

Wymagania materiałowe

1.      Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2.      Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z póź zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.

3.      Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz prac zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i prac na własny koszt.

4.      Na każde żądanie Inspektora Nadzoru/zmawijącego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną .

5.      Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren obiektu sakralnego przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn.  zm.). Zamawiający zastrzega wskazanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki na jego rzecz. W takim przypadku materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.

 1. Wykonawca przed zastosowaniem jakiegokolwiek materiału na co najmniej 5 dni przed ich wbudowaniem przedstawi inspektorowi nadzoru/zamawiajacemu źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów Zamawiający ma prawo przekazać materiał do badań laboratoryjnych lub domagać się wymiany na wymagane w dokumentacji projektowej.
 2. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj prac, w których znajdą się materiały nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
 3. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację zadania zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i Projektanta na zastosowanie danego materiału w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, równoważnych lub braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału, na co najmniej 5 dni przed ich wbudowaniem.
 5. Strony uzgodnią wzór wniosku o zastosowanie materiału lub rozwiązania równoważnego z dokumentacją techniczną. Wykonawca do wniosku załączy inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub inne dokumenty potwierdzające równoważność.
 6. W przypadku zatwierdzenia rozwiązań równoważnych które wymagały będą opracowania projektów zamiennych koszty te obciążają Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
 • 4

Termin realizacji

 1. Termin realizacji zadania: do ..............., przy czym:
 • termin podpisania umowy z Wykonawcą – niezwłocznie po otrzymaniu Promesy Inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą.
 1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia ............ do wykonania prac objętych zamówieniem, przeprowadzenia odbioru branżowego w przypadku takiej konieczności, zawiadomienia o zakończeniu prac zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego/ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
 2. Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.
 3. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową:

1)     Udostępnienie przedmiotu zamówienie nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy   1 egz. Dokumentacji projektowej i wymagane uzgodnienia i decyzje.

2)     Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się do 14 dni kalendarzowych od daty udostępnienia przedmiotu umowy.

 

 • 5

Harmonogram

 1. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z umową, w tym na życzenie Zamawiającego zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania, w ujęciu miesięcznym (wpisując dane – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) w tym podział inwestycji. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zasad prowadzenia płatności zgodnie z warunkami określonymi w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 2. Brak zatwierdzenia harmonogramu o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni kalendarzowych uznaje się za akceptację.
 3. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy.
 4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy prac potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę dalszej realizacji zamówienia.
 5. Na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego  prac zgłaszane przez Zamawiającego , w szczególności  uwagi wynikające ze zmian w planie  finansowym Zamawiającego.
 6. Jeżeli faktyczny postęp prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia prac lub określonemu terminowi zakończenia etapu prac Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego, przewidującego reorganizację sposobu wykonania prac w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów prac.
 • 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.      Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na wartość brutto ……………………………….. zł, (słownie złotych: ……………………………………………………………), uwzględniającą właściwą stawkę  podatku VAT dla danego rodzaju prac objętych przedmiotem umowy.

2.      Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  dokumentacją projektową, wiedzą techniczną oraz zawiera wszelkie ponoszone koszty oraz obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.      Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1.

4.      Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.

5.  Zakazuje się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz podmiotów nie uczestniczących w realizacji przedmiotowego zadania

6.    Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza się przelew wierzytelności za zgodą Zamawiającego na   rzecz podmiotów realizujących dane zadanie inwestycyjne.

7.    Wykonawca oświadcza,  że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi zrealizowanie przedmiotu umowy.

8.  Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy wykonaniu umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych  w tym celu zobowiązań.

9.      Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie podlegało waloryzacji w przypadku zmiany:

 1. przez władzę ustawodawczą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt a), skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca  może wystąpić do  Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 w zakresie wynagrodzenia dotyczącego części przedmiotu umowy pozostałej do wykonania. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku oraz zabezpieczeniu środków finansowych stosowna zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9, nastąpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

 • 7

Rozliczenie prac

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowane zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz warunkami określonymi w Rządowy Program Odbudowy Zabytków.
 2. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac lub ich elementów. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie do wysokości limitów finansowych na zadaniu wynikających z harmonogramu z zastrzeżeniem zapisów  3.
 3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi w Promesie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w przypadku inwestycji realizowanej w okresie nie dłuższym ni z 12 m-cy.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, rozliczane będzie w częściach, wg następujących zasad:
 • wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po należytej realizacji wydzielonego etapu przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru prac na rachunek bankowy Wykonawcy:
 1. I transza do wysokości wkładu własnego wnioskodawcy w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 2. II transza nie więcej niż 50 % kwoty promesy inwestycyjnej w terminie do 21 dni po otrzymaniu wypłaty dotacji z BGK w ramach realizacji projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. III transza – pozostała należność do wysokości kwoty promesy inwestycyjnej w ciągu do 21 dni po otrzymaniu wypłaty dotacji z BGK w ramach realizacji projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie pozostałej do zapłaty.
 • Dopuszcza się możliwość rozliczeń finansowych za wykonane prace w sposób częściowej zapłaty za wykonane prace. Dopuszcza się fakturowanie częściowe oraz końcowe.

Płatności częściowe dokonywane będą w terminie 21 dni od daty doręczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zaakceptowanym protokołem odbioru danego etapu, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w ust. 9.

 1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego.
 2. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane prace nastąpi w ciągu 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów, nie później jednak niż 35 dni od dnia podpisania protokołu odbioru inwestycji.
 3. Zapłata faktur wystawionych zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i jednostki dotującej nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Wymaga się, by Wykonawca przy sporządzaniu faktury powoływał się na tytuł (nazwę) przedmiotu umowy, numer i datę zawarcia umowy.
 4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 5. W przypadku realizacji prac przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców o uiszczeniu przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, zawierające informację, że wszelkie roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne od dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz pomiędzy Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego  o zapłatę wynagrodzenia  za wykonane prace.
 6. W przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktury oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że przedmiot umowy objęty fakturą nr … został wykonany siłami własnymi bez udziału podwykonawców”.
 7. Faktura do której nie zostaną dołączone wymagane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami dokumenty nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami.
 8. Do uregulowania płatności Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników. Jeżeli na białej liście nie ma żadnego rachunku Wykonawcy, termin płatności zostanie wydłużony do czasu jego pojawienia się w wykazie.
 9. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w 4 nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 10. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania na zasadach wskazanych w Promesie, i przyjmuje do wiadomości że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiającego).

                                                                                                                                           

 • 8

                                                     Prace zamienne, dodatkowe i zaniechane

1.  Ewentualne prace zamienne, które wystąpią podczas realizacji zamówienia muszą zostać wykonane
w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej i wymagają zgody Zamawiającego. Przyjmuje się, że  pracami zamiennymi są prace ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, nie przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń. Rozliczenie prac zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1.

2.  Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot  zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4. Zakres wskazanych prac musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia prac, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

3.   Ewentualne prace, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zaproszeniem, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się że wykonawca prac dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo, że opis przedmiotu zamówienia  literalnie ich nie wymienia. Prace te są ściśle związane z przedmiotem zamienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę prac czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu prace muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

4.   Za prace dodatkowe nie można uznać prac, które wynikają z wykonania większych ilości prac, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zaproszenia, gdyż są to prace, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie wykonawcy leży własna ocena prac przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie prace wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

5.   Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie wykonanie prac wynikających z zasad wiedzy technicznej, lub potrzeb zamawiającego a niewyszczególnionych w dokumentacji technicznej.

6.  Wydane przez Zamawiającego polecenia dot. prac  zamiennych, dodatkowych, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

 

 • 9

Rozliczenie prac koniecznych, zamiennych i zaniechanych.

 1. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych prac w przypadku wystąpienia prac zamiennych lub dodatkowych  których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych prac sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD” (lub innych równoważnych, np. kalkulacji własnej). Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę będzie  skalkulowana niezgodnie z postanowieniami określonymi powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, która będzie  dla Wykonawcy wiążąca.
 2. Rozliczenie za nie wykonaną część zamówienia zostanie wyliczone na podstawie protokołu prac zaniechanych, zatwierdzonego przez obie strony umowy, w oparciu o nakłady i koszty ujęte w szczegółowej kalkulacji ceny oferty.

 

 • 10

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.      Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)      udostępnienie ołtarzy  oraz Dokumentacji projektowej i posiadanych decyzji, zezwoleń,

2)      zapewnienie nadzoru Zamawiajacego/ inwestorskiego,

3)     przystępowanie do odbiorów prac (zanikających, częściowych, końcowego, gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgłoszeniu do odbioru tych prac  pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i przedłożeniu wymaganych dokumentów przez Wykonawcę,

4)   terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po spełnieniu przez Wykonawcę określonych w umowie warunków umożliwiających dokonanie zapłaty przez Zamawiającego.

2.      Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

 • Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu n/wym dokumenty:
 • Wymagane ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dokumenty dot. osoby kierującej pracami,
 • wykaz podwykonawców wraz z dokumentami - jeżeli dotyczy,
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli dotyczy,
 • dowód ubezpieczenia przedmiotowego zadania od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia,

oraz na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym:

 • pisemne raporty z postępu prac wg standardu Zamawiającego,
 • harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji wg wytycznych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • inne dokumenty dotyczące realizacji zadania,
 • dokumentację fotograficzną budowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i WKZ,
 • wykaz, sprawozdania, kalkulacje itp. dokumenty wynikające z potrzeb instytucji dofinansowującej zadanie inwestycyjne (w przypadku takiej konieczności),
 • szczegółową kalkulację ceny oferty na podstawie której Wykonawca dokonał wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego,
 • Zakres obowiązków Wykonawcy:

1)      wykonanie czynności wymienionych w obowiązujących przepisach dot.  realizacji zadania, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ,

2)      przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących prac w zakresie określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST),

3)     wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi i towarzyszącymi dla zrealizowania przedmiotu umowy,

4)      kontrola jakości materiałów i prac zgodnie z postanowieniami SST, monitorowanie prac ,

5)      realizacja w ciągu dwóch dni poleceń  wydanych na piśmie,

6)      kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego prac w zakresie określonym postanowieniami SST,

7)      utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie objętym pracami, a po zakończeniu prac uporządkowanie przestrzeni objętej pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

8)      informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia prac ulegających zakryciu oraz terminie odbioru prac zanikających w terminach i zakresie określonym w SST,

9)   informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,

10)   niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie  prowadzenia prac,

11)   opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru), jeżeli dotyczy,

12)   oznakowanie miejsca objętego pracami poprzez wykonanie  i zamontowanie tablicy informacyjnej potwierdzającej współfinansowanie zadania zgodnie z wytycznymi programu,

         13)  zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie         

         usunięcia stwierdzonych wad,

   14)  z chwilą udostępnienia przez Zamawiającego ołtarzy  na Wykonawcę przechodzi pełna

            odpowiedzialność za powstałe szkody, w tym:

a)      szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac,

b)     szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do prac podczas realizacji przedmiotu umowy,

c)      szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, własności Wykonawcy  spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

 • Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy mają obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów oraz przedstawiania płatności
  z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w Zaproszeniu które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  zabezpieczających interesy Zamawiającego, zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji, przy czym rozliczenie kosztów przedsięwzięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące realizacji zadania o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w tym ustaw - Prawo budowlane i O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi oraz dotyczące ochrony środowiska, BHP.
 1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
 2. dziennik budowy jeżeli dotyczy,
 3. protokóły odbioru prac
 4. dokumentację konserwatorską,
 5. Wykonawca oświadcza, że:
 6. zapoznał się z dokumentacją, w tym dokumentacją projektową i SST,
 7. nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prace ani nie będzie mógł ograniczyć lub wyłączyć swej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy powołując się na wadliwość takiej dokumentacji,
 8. zapoznał się z zakresem prac i warunkami istniejącymi na terenie zadania, co umożliwiło mu ocenę zakresu prac, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, i jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,
 9. posiada doświadczenie, wiedzę techniczną, kwalifikacje, potencjał ekonomiczny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
 10. gwarantuje podjęcie najwyższej staranności w celu zapewnienia terminowej realizacji umowy oraz gwarantuje doprowadzenie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dot. przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w Rządowym Programie  Odbudowy Zabytków,
 11. zapewni finansowanie przedmiotu umowy pomiędzy wypłatami wynagrodzenia które będą następowały zgodnie z zasadami opisanymi w § 7.

 

 • 11

Elementy objęte pracami

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 • udostępnienia danych i informacji wymaganych przepisami pracownikom organów nadzoru,
 • udostępnienia Inwestorowi do wglądu dokumentów  z przebiegu realizacji zadania.
 • 12

Nadzór

 1. Zamawiający wyznaczy osobę do pełnienia nadzoru (inwestorskiego) .................................
 2. Funkcję koordynatora zadania ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ……………………………………………………..

3.      Osoby wskazane w ust. 1 i 2 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2.

5.   O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

 • 13

Potencjał Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne /sprzęt/ oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami prawa i ze złożoną Ofertą.
 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
 • 14

Personel Wykonawcy

1.      Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami  objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz obecność osoby kierującej pracami w trakcie prowadzonych prac.

2.      Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

3.      Wykonawca ustanawia:

 • Osobę do kierowania pracami ................. P. …………………………………………,
 • osobę .................. zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710).

4.      Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 3, w przypadku nienależytego

         wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

 • 15

    Podwykonawcy

 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom./ Niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom realizacji całości przedmiotu zamówienia/. Zakres przedmiotu umowy, który realizowany będzie z udziałem podwykonawców obejmuje: ……………………………………………………….

Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona samodzielnie.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach, w tym wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 1. Wykonawca realizując umowę z podwykonawcą winien uwzględnić warunki określone w umowie Wykonawcy z Zamawiającym oraz w obowiązujących przepisach, w tym wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców to podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą.
 3. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiają
 4. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.
 • 16

Udostępnienie  przedmiotu umowy

Udostępnienie przedmiotu umowy  określonego w § 2 umowy nastąpi w terminie o którym mowa w § 4
ust. 4.

 • 17

Zasady odbioru prac

1.      Wszystkie odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na żądanie Zamawiajacego, na zasadach określonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiajacemu
i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru z zastrzeżeniem przekazania wymaganych dokumentów umożliwiających przystąpienie do odbioru w tym min. atesty, certyfikaty, badania, recepty, próbki.

2.      W trakcie czynności odbioru częściowego osoba kierująca robotami przekaże Zamawiajacemu/inspektorowi nadzoru dokumenty dotyczące zrealizowanych prac, w tym min. protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, protokoły badań i sprawdzeń.

3.   Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu o zrealizowaniu przedmiotu umowy dokumenty powykonawcze w 3 egz. wynikające z ustaw Prawo budowlane i o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym dokumentację konserwatorską – fotograficzną i opisową  rejestrującą stan zachowania i przeprowadzone prace w języku polskim, w tym na żądanie Zmawjacego zestawienie ilościowe wykonanych prac w formie uzgodnionej z Zamawiającym, dokumentację powykonawczą dot. robót konserwatorskich, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne,  oświadczenie Wykonawcy zapewniające że nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz jeśli przy realizacji część zamówienia objętego niniejszą umową powierzono podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowiązek przekazać  Protokoły odbioru prac sporządzone pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, oświadczenie osoby kierującej pracami o treści zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane.

 1. W przypadku nie przekazania w/w dokumentów Zamawiający ma prawo nie przystąpić do procedury odbioru prac aż do ich przekazania.
 2. Odbioru ostatecznego dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Gminy Kozienice powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru.
 3. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwarancji.

 

 • 18

Gwarancja jakości i rękojmia

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres........ .

Warunki udzielonej gwarancji określa Gwarancja Jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy (Karta Gwarancyjna), która stanowi załącznik do niniejszej umowy. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakości. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

 1. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,
  a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 • 19

Ubezpieczenie

1.      Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac, objętych niniejszą umową.

2.     Ubezpieczeniem objęci są zarówno Wykonawcy jak i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

3.   Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

4.     Suma gwarancyjna polisy musi opiewać na kwotę co najmniej równą wartości oferty brutto.

 

 • 20

Kary umowne

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia prac,
 • z tytułu odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust.1,
 • za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie zobowiązania. Kara ustalonej wyżej wysokości przysługuje  również w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, dla których to czynności Zamawiający pisemnie wyznaczy terminy,
 • za nie wykonanie prac zabezpieczających o których mowa § 21 ust. 5 pkt. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 5000 zł,
 • Z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1.

2.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

         1) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, w części świadczenia umownego, które nie zostało spełnione.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.      Strony ustalają, że w przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczonych kar umownych na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z  przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy  na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.   Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty , w terminie 7 dni od dnia doręczenia wystawionej noty księgowej z wezwaniem do zapłaty. Doręczenie Wykonawcy , podpisanego przez Zamawiającego , wezwania do zapłaty kary umownej, stanowi potwierdzenie wymagalności kary umownej w terminie określonym w ust. 4.  

6.    Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej na podstawie noty księgowej po upływie określonego w wezwaniu terminu płatności.

 1. Wszystkie kary umowne zastosowane w niniejszej umowie są niezależne od siebie.
 2. Strony zgodnie oświadczają , że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.
 3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.
 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.
 • 21

Odstąpienie od umowy

1.      Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli:

 • Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt.2 niniejszej umowy  lub nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem albo nie przystąpił do odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt.1 niniejszej umowy.

2)      Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni robocze, za wyjątkiem udokumentowanych przyczyn spowodowanych siłą wyższą,

3)      Wykonawca realizuje prace w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego jednokrotnego wezwania pisemnie Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania.

 1. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego następuje w formie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do 30 dni od daty upływu powyższego terminu. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, co do której spisano protokół odbioru robót.

3.      Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4.      Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni  od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

5.      W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)      Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego,

2)      Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót w terminie do 10 dni od odstąpienia od umowy.

3)      W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku oraz zestawienie wartości wykonanych i niewykonanych prac, według stanu na dzień odstąpienia.

Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)      Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone,

6.      Zamawiający w razie odstąpienia/unieważnienia/wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)      Dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2)      Odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3)      Przejęcia od Wykonawcy przedmiotu umowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za częściowo wykonane prace, co do których nie podpisano protokółu odbioru prac i za zabezpieczenie przerwanych prac.
 2. Koszty poniesione na zabezpieczenie przedmiotu umowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane
  z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy. W przypadku uchylania się od zapłaty wymagalnych w/wym kosztów Zamawiający poniesie te koszty i obciąży nimi Wykonawcę na podstawie noty księgowej z możliwością ich potrącenia z wymaganych należności Wykonawcy na rzecz Zamawiającego.

 

 • 22

Zmiany w umowie

 1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
 • terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
  1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
  2. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
  3. konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
  4. konieczność wykonania prac koniecznych, zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
  5. okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami,
   1. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania prac z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
   2. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność,
   3. konieczność zmiany finansowania o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego,
 • zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
  1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
  2. konieczności realizacji prac wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,
  3. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub ze względu na zmiany wprowadzone przez strony,
  4. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.
 • Zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,
 • Zmiany wysokości ceny brutto w przypadku:
 1. zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia,

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany o których mowa w pkt. 4 jeszcze nie wykonano.  Wprowadzenie przedmiotowych zmian będzie możliwe  jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania  zamówienia przez Wykonawcę, i wskaże jak zmiana przepisów wpłynie na te koszty, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

 • Rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,
 • Zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo
  – finansowego robót,
 • Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac koniecznych lub/i zamiennych, ,lub/i zaniechanych na zasadach określonych w § 8 i 9 umowy,
 • Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 6 9 umowy,
 • Zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;
 • zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego – nie wymaga aneksu do umowy.

3.      Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

4.      Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem przypadków określonych w umowie.

 

 • 24

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie nieoczekiwane  nowe okoliczności ujawnione w trakcie prowadzenia prac  o znaczeniu historycznym lub innym czy też zagrożenia  zostaną zgłoszone Zamawiającemu i WKZ w Radomiu.

Wykonawca powinien  zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

 

 • 25

Sprawy nieuregulowane

 1. Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być wyrażona pisemna zgoda Zamawiają
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
 3. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem postanowień określonych w niniejszej umowy.
 4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiają
 5. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

 • 26

     Przetwarzanie danych osobowych

 1. Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych – umownych tj. konieczności dysponowania danymi w osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE ( zwanego dalej; RODO).
 2. Strony niniejszej umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 • 27

Postanowienia końcowe

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                        WYKONAWCA:

 

 

 

(Uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy)      

 Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Karta Gwarancyjna

............................................................................

Pieczęć  Wykonawcy        

Gwarancja Jakości

Przedmiot postępowania (Zamówienie) ………………………………………………………………………………………………..

Nr umowy ...........................................z dnia ..............................................................................................

NAZWA WYKONAWCY.................................................................................................................................

ADRES .........................................................................................................................................................

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ....................................................................................................................................................................

ADRES ........................................................................................................................................................

 1. Gwarant (Wykonawca) udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji:
 • na prace ............... od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,

  w ramach zadania: „……………………………………….”.

 1. Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:
 • wykonanych prac - pierwszy w połowie okresu przewidzianego na okres gwarancji, drugi w terminie nie później niż 1 m-c przed dniem przewidzianym na wygaśniecie uprawnień z tytułu gwarancji jakości przedmiotu umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przeglądu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokolarnie.
 • każdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania oględzin obiektu. W takim przypadku Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin przeglądu.
 1. Po każdym wykonanym przeglądzie Zamawiający sporządzi protokół i przekaże go Wykonawcy.
 1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych wad.
 1. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
 • naprawę gwarancyjną w tym bezpłatne usuwanie wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych,
 • zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania, wyznaczając termin usunięcia wad,
 • wymiany wadliwego materiału na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych,
 • wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd,
 1. Organizacja obsługi gwarancyjnej:
 • Wykonawca świadczeń gwarancyjnych: ………………………………………………………………………………….

                                               (należy wpisać dane Wykonawcy  – nazwę, adres, telefon, fax)

oświadcza, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 18 ust.2 umowy nr ......................................... z dnia ................................. wystawi dokument gwarancyjny na wydłużony okres rękojmi i gwarancji jakości.

 • Wykonawca deklaruje, że usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:
 1. 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
 2. wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgłoszenia,
 3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w niniejszym dokumencie gwarancji w określonych terminach zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

......................................dnia.............                                                                                          

                                                                                                                 ………………………………………………………

        podpis Wykonawcy/Wykonawców